Vedtægter

Vedtægter for Børnebasket Hadsten

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Børnebasket Hadsten
Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune.

§2. Foreningens formål
Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til basketball for børn i Hadsten og omegn.

Børnebasket Hadsten ønsker at give alle børn i Hadsten mulighed for at dygtiggøre sig i basketball sammen med andre børn. Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområderne i Hadsten og omegn. Dette sker i tæt samarbejde med skolerne og basketballklubben i Hadsten, samt evt. andre institutioner og boligsociale indsatser. Endvidere er det afgørende for Børnebasket Hadsten at være rummelige, dyrke sociale aktiviteter og dermed tilbyde sine medlemmer mere end blot at spille basketball.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens mål.

§3. Foreningens drift
Foreningens drift finansieres gennem tilskud, indtægtsgivende aktiviteter, fonde og evt. kontingent fra medlemmerne. Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inde for folkeoplysningslovens område.

§4. Medlemmer
Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.
For ikke-kontingentbetalende medlemmer betragtes et medlem som indmeldt, når der foretages en officiel indmeldelse via foreningens tilmeldingssystem. Et medlem betragtes som udmeldt efter sæsonens afslutning eller når den pågældende har meddelt foreningen at han/hun ikke længere ønsker at deltage i foreningens aktiviteter. For kontingentbetalende medlemmer betragtes et medlem som indmeldt når der foretages en officiel indmeldelse via foreningens tilmeldingssystem og når kontingentet er betalt. Medlemmet betragtes som
udmeldt når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 2 måneder efter, at der er rykket for det.

§5. Kontingent
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Kontingent opkræves forud for en halv sæson af gangen og er bindende for hele
halvsæsonen.

§6. Foreningens ledelse
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§7. Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1) Valg af ordstyrer
2) Bestyrelsens beretning om året der er gået
3) Godkendelse af foreningens regnskab for det foregående år
4) Godkendelse af foreningens budget for det kommende år, inklusiv fastsættelse af kontingent for
medlemmerne.
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
7) Valg af revisor og revisorsuppleant (hvis der ikke benyttes en ekstern revisor)
8) Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være
medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer,
samt dem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en
forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været
indmeldt i mindst 30 dage. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel
stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Der indkaldes til Generalforsamling 1 gang årligt for alle medlemmer med mindste 3 ugers
varsel, på mail, ved annoncering til træning, på hjemmesiden, eller ved opslag på træningsstederne. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag
være udsendt til medlemmerne.
Kandidater til bestyrelsen opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal.
Ved stemmelighed foretages omvalg. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel, til afholdelse senest 4 uger efter begæringen er modtaget. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§8. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af minimum 3 personer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af
generalforsamlingen for to år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Formand og revisor vælges i lige år
Næstformand og kasserer vælges i ulige år
For øvrige medlemmer af bestyrelsen sikres det, at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen er på valg i
ulige år.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der
udlejer lokaler mm. til foreninger, eller kontrollerer udlejer af lokaler mm. til
foreningen.
2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansætte i fonde, selskaber,
foreninger, eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. til foreningen, eller som
kontrollerer udlejer af lokaler mm. til foreningen.
3. Ejere af lokaler mm., der udlejes til foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand,
næstformand og kasserer.

§9. Bestyrelsens opgaver og virke
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen definerer selv sine daglige
opgaver. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Favrskov Kommune for anvendelse af det herfra
modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens
aktiviteter. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens aktiviteter i det
forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller
når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker
skriftligt med minimum 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes
beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§10. Budget, ansøgning, regnskab og revision
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal
underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i
overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§11. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kasseren for bestyrelsen tilsammen eller ved en af disses
fravær af formanden eller kasseren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§12. Hæftelse
De tegningsberettigede hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§13. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Favrskov Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

§14. Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Vedtægter godkendt d. 26. juni 2018